Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

Schuttersbond St. Gerardus

Amstenrade.

I)     Algemeen:

Artikel 1: Bestuur.

 1. De voorzitter is belast met de dagelijkse leiding van de vergaderingen. Hij (of diens plaatsvervanger) vertegenwoordigt de bond samen met de secretaris (of diens plaatsvervanger) in en buiten rechte. De voorzitter is verantwoording verschuldigd aan de ledenvergadering over de wijze van en het resultaat van diens leidinggeven. Daarnaast informeert hij de ledenvergadering over diens vertegenwoordiging van de bond in en buiten rechte en legt daarover eveneens verantwoording af aan de ledenvergadering, zowel over wijze van vertegenwoordiging als over het resultaat.
 2. Bij ontstentenis van de voorzitter neemt de vicevoorzitter de taak van de voorzitter over. De vicevoorzitter is daartoe benoemd door het bestuur.
 3. De secretaris is belast met de zorg voor de administratie van de bond. Hij beheert het archief, maakt notulen van vergaderingen en stelt het jaarverslag samen. De secretaris (of diens plaatsvervanger) vertegenwoordigt de bond samen met de voorzitter (of diens plaatsvervanger) in en buiten rechte. De secretaris informeert de aangesloten verenigingen over vergaderdata en termijnen die met deze vergaderingen samenhangen. De secretaris leidt vragen of opmerkingen n.a.v. het gevoerde beheer en beleid van de bond door naar het bestuur van de bond en stelt desgewenst de vragensteller dan wel de maker van opmerkingen op de hoogte van het antwoord of mening inzake van het bestuur.
 4. De secretaris legt verantwoording af aan de ledenvergadering van de wijze en het resultaat van archiefbeheer, verslaglegging, informatieverstrekking en het doorleiden van vragen, opmerkingen en verdere afhandeling hiervan.
 5. De penningmeester is belast met het beheer van de geldmiddelen van de bond. Hij draagt zorg voor een deugdelijke en overzichtelijke boekhouding. De penningmeester stelt de begroting en het jaarverslag op conform het afgesproken en gevoerde beleid van het bestuur. De penningmeester is zelfstandig bevoegd om namens de bond uitgaven te doen tot een bedrag van € 300,-, m.u.v. jaarlijks terugkomende uitgaven waaraan een overeenkomst, verdrag, polis of contract ten grondslag ligt waaraan het bestuur dan wel de ledenvergadering haar goedkeuring heeft verleend. De penningmeester is incidenteel bevoegd om het doen van dergelijke uitgaven te delegeren aan leden van het bestuur of vertegenwoordiger van aangesloten verenigingen. De penningmeester legt verantwoording over het geldelijk beheer, boekhouding, begroting en jaarverslag aan het bestuur van de bond.
 6. Conform artikel 8 van de statuten wordt het rooster van aftreden door het bestuur in onderling overleg bepaald, waarbij voorzitter, secretaris en/of penningmeester niet gelijktijdig aftredend zijn.

Artikel 2: Vergaderingen.

 1. De Jaarvergadering wordt jaarlijks gehouden op de vrijdag voorafgaand aan de Jaarvergadering van de OLS-federatie.
 2. De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag in de maand november van elk jaar.

Artikel 3: Presentie en het voeren van het woord tijdens vergaderingen (artikel 2a en 2b).

 1. De presentielijst wordt door een, door de vereniging aan te wijzen, vertegenwoordiger getekend. Tijdens de vergadering voert deze vertegenwoordiger het woord en neemt deel aan eventuele stemmingen.
 2. Op verzoek kan de voorzitter toestemming verlenen om een andere vertegenwoordiger het woord te laten voeren indien deskundigheid ter zake is vereist.

Artikel 4: Indienen van voorstellen.

 1. Voorstellen voor de Jaarvergadering dienen uiterlijkvoor 1 februari van betreffend jaar schriftelijk (of per e-mail) te zijn ingediend bij de secretaris.
 2. Kandidaatstellingen voor de functie van voorzitter (persoon) en voor bestuursfuncties (vereniging) dienen uiterlijk voor 1 februari van betreffend jaar schriftelijk (of per e-mail) te zijn ingediend bij de secretaris.
 3. Voorstellen voor de Algemene Ledenvergadering dienen uiterlijkvoor 1 oktober van betreffend jaar schriftelijk (of per e-mail) te zijn ingediend bij de secretaris.

Artikel 5: Ledenlijsten.

 1. Tijdens de Jaarvergadering worden door de verenigingen ledenlijsten ingediend bij het bondsbestuur. Deze ledenlijsten zijn bindend voor deelname aan alle wedstrijden die in het betreffende jaar tijdens bondsfeesten worden gehouden.
 2. Nieuwe leden kunnen tussentijds worden aangemeld. Na de schriftelijke aanmelding zijn deze leden gerechtigd aan bondsfeesten en wedstrijden deel te nemen. Ze mogen maar op één ledenlijst voorkomen.
 3. Overschrijving van de ene aangesloten vereniging naar een andere aangesloten vereniging is één keer mogelijk per kalenderjaar en kan uitsluitend met toestemming van de vereniging die wordt verlaten en het bondsbestuur.

Artikel 6: Agenda jaar- en algemene vergadering.

 1. De agenda van de Jaarvergadering omvat minimaal de volgende onderwerpen:
  1. Het jaarverslag van de secretaris over het afgelopen jaar.
  2. Het financieel verslag opgemaakt door de penningmeester over het afgelopen jaar.
  3. Het verslag kascontrole door de kascommissie.
  4. Een voorstel over de samenstelling van het bestuur en eventuele verkiesbare leden.
  5. Het voorstel over de toekenning en vaststelling van de data van de bondsfeesten voor het navolgende jaar.
  6. Eventuele overige bestuursvoorstellen
 2. De agenda van de Algemene Vergadering omvat minimaal de volgende onderwerpen:
  1. Eventuele voorstellen van huishoudelijke aard
  2. Eventuele voorstellen van de bond ten behoeve van OLS-federatie en/of ZLF
  3. De begroting van komend boekjaar.
  4. Eventuele overige bestuursvoorstellen

Artikel 7: Geldmiddelen.

a.    Het in artikel 6 ad a.2 van dit Huishoudelijk Reglement genoemde financiële verslag bevat een duidelijk overzicht van alle inkomsten en uitgaven over het afgelopen boekjaar, alsook gegevens waaruit de financiële- en vermogenspositie van de bond blijkt.

b.    Geen uitgaven worden gedaan zonder een deugdelijk bewijs van kwijting.

Artikel 8: Kascontrole.

a.    Het in artikel 6 ad a.3 van dit Huishoudelijk Reglement genoemde verslag kascontrole door de kascommissie wordt gehouden naar aanleiding van een onderzoek van het beheer van de financiën, de boekhouding en de financiële verslaglegging.

b.    Dit onderzoek vindt jaarlijks plaats voorafgaande aan de Jaarvergadering door een kascommissie van 3 aangesloten verenigingen.

c.    De samenstelling van de kascommissie voor het lopende boekjaar wordt tijdens de jaarvergadering bepaald.

Artikel 9: Entreegeld, contributie, huurprijzen schietmateriaal, verzekeringen.

a.    Entreegeld:

Bij toetreding tot de schuttersbond is de toetredende schutterij een eenmalige bijdrage van € 350,00 verschuldigd.

b.    Contributie:

De contributie bedraagt € 50,00 per vereniging per jaar.

c.    Huurprijzen schietmaterialen (bomen met toebehoren in containers):

1.    Ten behoeve van de organisatie van een bondschutterfeest door schutterijen van bond St. Gerardus is geen huur en geen borg verschuldigd m.b.t. schietbomen en toebehoren. Wel dient betreffende schutterij de kosten te dragen voor vervoer containers met inhoud en aankoop van stokken en punten.

2.    Ten behoeve van de organisatie van het ZLF door schutterijen van de bond St. Gerardus en bond RK Zuid-Limburgse Schuttersbond” is geen huur verschuldigd m.b.t. schietbomen en toebehoren. Wel dient betreffende schutterij de kosten te dragen voor vervoer containers met inhoud en aankoop van stokken en punten.

3.    Ten behoeve van de organisatie van schietconcours of “vrijschuttersfeest” door schutterijen van de bond St. Gerardus is € 25,- per schietboom incl. toebehoren aan huur verschuldigd. Betreffende schutterij dient ook de kosten te dragen voor vervoer containers met inhoud en aankoop van stokken en punten.

4.    Ten behoeve van de organisatie van schietconcours of schuttersfeest door andere schutterijen of organisaties dan bovengenoemde is € 50,-  euro per schietboom incl. toebehoren aan huur verschuldigd. Betreffende schutterij dient ook de kosten te dragen voor vervoer containers met inhoud en aankoop van stokken en punten.

5.    Daarnaast is organiserende vereniging een borg verschuldigd van € 1500,-. Deze borg wordt nadat de containers en inhoud onbeschadigd weer in het bezit zijn van de bond aan de organiserende vereniging geretourneerd. Borgstelling geldt niet voor de aangesloten schutterijen.

6.    Borgstelling ontslaat de organiserende vereniging niet van schadeloosstelling. Organiserende vereniging wordt geacht financiële dekking van schade aan schietmaterialen, toebehoren en containers voor de overdracht van deze materialen aan de organiserende vereniging te regelen.

d.    Verzekeringen:

Verzekeringen: t.b.v. de afgesloten collectieve verzekering(-en) wordt het polisbedrag jaarlijks gelijkelijk over de in de polis genoemde verenigingen verdeeld en gelijk met de verschuldigde contributiegelden door de bond geïncasseerd.

e.    De financiële verplichtingen dienen vóór 1 december voorafgaande aan het betreffende boekjaar te zijn voldaan.

Artikel 10: Boeten.

Door het bestuur kunnen de navolgende boeten worden opgelegd:

a)     € 25,-  bij het niet bijwonen van de jaar- of algemene vergadering.

b)     € 25,- bij het te laat binnenkomen bij een bondsfeest.

c)      € 300,00 bij het niet deelnemen aan een bondsfeest. De organiserende vereniging ontvangt in dat geval een schadeloosstelling ad € 250,00 van de bond. Bovendien kan de bond besluiten de betreffende vereniging een jaar terug te stellen in de cyclus van de toekenning van de bondsfeesten.

d)     € 15,-  bij het schieten in het houtwerk van de schiethark, anders dan punten of stokjes.

e)     € 50,- bij overtredingen en/of niet of niet volledig naleven van de statuten en/of huishoudelijk Reglement per aangelegenheid. Indien bij oordeel van het bondsbestuur een hogere boete dan wel een andere straf dient te worden opgelegd, wordt vooraf het advies van de ledenvergadering ingewonnen.

f)       € 50,- bij het niet naleven van een advies van het bestuur aangaande de inrichting van optocht en/of feestterrein tot een maximum van € 250,-.

Artikel 11: Vergoedingen.

Kosten die door bestuursleden bij het uitoefenen van hun functie als bondsbestuurslid worden gemaakt komen ten laste van de bond.

II)        Bondsfeesten

Artikel 12: Toekenning en inrichting van bondsfeesten.

 1. De bondsfeesten worden toegekend middels een cyclus die door de ledenvergadering is vastgesteld.
 2. Voor het organiseren van bondsfeesten kunnen alleen die verenigingen in aanmerking komen, die gedurende de laatste twee kalenderjaren aan alle bondsfeesten hebben deelgenomen, tenzij ontheffing van deelname is verleend anders dan op basis van de status “rustende” (zie artikel 28).
 3. De inrichting en organisatie van een bondsfeest dienen te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen als gesteld in dit huishoudelijke Reglement en de bijlagen met betrekking tot de bondsfeesten.

Artikel 13: Organisatie van bondsfeesten en keuring terreinen.

 1. De organiserende vereniging is gehouden de in dit Huishoudelijk Reglement opgenomen bepalingen na te leven, uit te voeren en alle aanwijzingen van het bondsbestuur of diens vertegenwoordiger op te volgen.
 2. In overleg met de organiserende vereniging worden op een bepaald tijdstip –maar ten minste een dag voor het bondsfeest- door twee leden van het bondsbestuur de terreinen, schietinstallaties en optochtroute gekeurd.
 3. Indien de schietinstallatie zich op een ander terrein plaatsvindt dan op het ingerichte feestterrein wordt deze schietinstallatie separaat gekeurd.
 4. Tijdens de keuring is de voorzitter of een daartoe aangewezen bestuurslid van de organiserende vereniging de verantwoordelijke en enig aanspreekbare persoon voor de afgevaardigde bondsbestuursleden die de  keuring verrichten.
 5. Zo nodig adviseert het bondsbestuur naar aanleiding van de keuring de organiserende vereniging dwingend tot het aanbrengen van wijzigingen in de inrichting van optocht en/of feestterrein.
 6. Indien de organiserende vereniging de adviezen van het bestuur niet volgt is de organiserende vereniging gehouden tot het betalen van een boete (artikel 10 ad f).
 7. Indien de organiserende vereniging het advies van het bestuur als onjuist of niet passend kan weerleggen is geen boete verschuldigd.
 8. Indien de organiserende vereniging kan aantonen het advies van het bestuur niet te kunnen naleven door aannemelijke onmacht of overmacht is eveneens geen boete verschuldigd.

Artikel 14: Binnenkomen, Opening en volgorde van optocht bij bondsfeesten.

 1. Het tijdstip en volgorde van binnenkomst wordt bepaald volgens een door het bondsbestuur opgesteld schema.
 2. Jurering bij binnenkomen vindt plaats aan de hand van door de bond vastgestelde richtlijnen.
 3. Jurering van de overige wedstrijdonderdelen worden conform de normen van de OLS-federatie uitgevoerd.
 4. Uitzonderingen op artikel 14c worden door de ledenvergadering vastgesteld en separaat aan dit Huishoudelijk Reglement toegevoegd.
 5. De volgorde in de optocht van de deelnemende verenigingen wordt bepaald volgens een door het bondsbestuur opgesteld schema.
 6. De verenigingen met de nummers 1 t/m 5, alle koningen en koninginnen nemen deel aan de opening.

Artikel 15: Optocht, lengte en onderlinge afstand.

 1. De lengte van de optocht bedraagt maximaal  2000 meter.
 2. Uitsluitend met toestemming van het bondsbestuur mag hiervan worden afgeweken doch niet meer dan 500 meter.
 3. De afstand tussen de verenigingen onderling tijdens de optocht bedraagt ca. 40 meter.

Artikel 16: Deelname aan Bondsfeesten.

 1. Iedere aangesloten vereniging is verplicht om aan het schuttersfeest deel te nemen (binnenkomen en optocht).
 2. Om in aanmerking te komen voor prijzen bij binnenkomst, optocht en defilé, moet een vereniging uit tenminste 12 deelnemende leden bestaan.
 3. In ieder geval dienen daarbij aanwezig te zijn: Koningszilver, vaandel, trom, sabel en vijf gewapende leden.

Artikel 17: Exercities, drumbandwedstrijden en schoonheidwedstrijden.

 1. De exercities, drumbandwedstrijden vinden plaats in volgorde van een door het bondsbestuur opgesteld schema.
 2. Schoonheidswedstrijden vinden bij voorkeur plaats voor het kiosk in optochtvolgorde op een door het bondsbestuur vastgesteld tijdstip.
 3. De Reglementen over deelname aan wedstrijden, individueel en door drumbands zijn vervat in een Muziekreglement.

Artikel 18: Deelname aan en uitwisseling bij wedstrijdonderdelen.

 1. Deelnemers aan wedstrijdonderdelen (m.u.v. de koningin) dienen in het bezit te zijn van een geldig federatiebewijs.
 2. Tijdens wedstrijdonderdelen behorende bij het bondsfeest mogen de commandant, tamboer-majoor en ten hoogste een lid van een andere vereniging worden geleend. Hiervan dient tijdig mededeling te worden gedaan aan het bondsbestuur en jury. Deze bepaling is niet op excercitiewedstrijden van toepassing.
 3. Een tamboer-majoor, commandant, vaandrig, tamboer en hoornblazer mag als zodanig slechts éénmaal aan de individuele (muziekwedstrijden) deelnemen. Bij vervanging in een andere vereniging dingt de vervanger in zijn hoedanigheid niet mee naar de prijzen.
 4. Anders dan in artikel 18.b bepaald dienen de namen van alle deelnemers aan schietwedstrijden voor te komen op de ledenlijst van betreffende vereniging.

Artikel 19: Schietmateriaal.

a.    De door de bond beschikbaar gestelde container met schietmaterialen dienen binnen een week na een bondsfeest door de eerstvolgende vereniging die het schietmateriaal gebruikt, opgehaald en deskundig op een daartoe geëigende plaats  neergezet te worden.

b.    De vereniging die in een jaar als eerste gebruik maakt van het materiaal dient dit op te halen bij de overwinterplaats, de vereniging die als laatste in een jaar van de materialen gebruik maakt levert deze af bij de overwinterplaats. Dit laatste transport is in overleg met en op kosten van de bond.

c.    Bij het gebruik van het schietmateriaal en toebehoren mogen uitsluitend stokken en punten gebruikt worden die door de bond aangeleverd worden.

Artikel 20: Schietwedstrijden.

a.    De bepalingen over deelname aan schietwedstrijden door zestallen en individueel zijn vervat in een Schietreglement.

Artikel 21: Prijzen.

a.    De prijzen voor een bondsfeest zijn vervat in een prijzenschema, vastgesteld door de ledenvergadering.

b.    Het is niet toegestaan om prijzen c.q. cadeaus, in welke vorm dan ook, toe te voegen of te laten vervallen zonder overleg met het bondsbestuur.

Artikel 22: Jury.

a.    De jury voor de Algemene Onderdelen bestaat uit minimaal 6 leden.

b.    De jury voor de muziekwedstrijden bestaat uit 3 leden.

c.    De juryleden genieten een vergoeding van € 50,- per bondsfeest. Deze vergoedingen komen ten laste van de organiserende vereniging.

d.    De kosten voor begeleiding van evt. aspirant juryleden komen ten lasten van de bond.

Artikel 23: Afgelasting van een Bondsfeest.

a.    In overleg met het dagelijks bestuur van de bond kan afgelasting van een bondsfeest plaatsvinden.

b.    De deelnemende verenigingen dienen uiterlijk om 11.00 uur voormiddag hiervan in kennis gesteld te worden.

c.    Het vastleggen van een nieuwe datum kan uitsluitend in overleg met het bondsbestuur (zie ook artikel 26b).

Artikel 24: Ontheffing van deelname aan een bondsfeest.

a.    Van de verplichting tot deelname aan een bondsfeest kan door het bondsbestuur ontheffing worden verleend.

b.    Te allen tijde is een vereniging ontheven van de verplichting tot deelname aan een bondsfeest indien een lid van de vereniging is overleden en de begrafenis c.q. crematie nog niet heeft plaatsgevonden op de dag voor het betreffende bondsfeest.

c.    Indien ontheffing is verleend of verkregen als gesteld in dit huishoudelijk Reglement, is de in artikel 10 ad c van dit huishoudelijk Reglement genoemde boete niet van toepassing.

Artikel 25: Verzekering.

a.    Voor aangesloten verenigingen sluit het bondsbestuur indien gewenst een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af.

b.    De verenigingen vallend onder deze collectieve WA-verzekering worden geacht met de inhoud van de polisvoorwaarden bekend te zijn.

c.    De verschuldigde premie dient op het eerste verzoek aan het bondsbestuur te worden voldaan uiterlijk 1 december voorafgaande aan het boekjaar.

Artikel 26: Geschillen tijdens een bondsfeest.

a.    De deelnemende verenigingen zijn verplicht de aanwijzingen van de organiserende vereniging op te volgen.

b.    In geval van uitzonderlijke aard kan een geschil aan het bondsbestuur worden voorgelegd. Het bondsbestuur beslist in een geschil in hoogste instantie. Dergelijke beslissingen worden in aanwezigheid van tenminste drie leden van het bondsbestuur, waaronder voorzitter en/of secretaris, genomen.

c.    Iedere betrokkene is verplicht onverwijld dienovereenkomstig te handelen.

III)       Bijzondere bepalingen.

Artikel 27: Toetreden, uitreden.

a.  Een verzoek tot toetreding tot de bond door een vereniging gebeurt schriftelijk (of per e-mail) aan het bondsbestuur. Aan het verzoek zijn toegevoegd:

1.     Ledenlijst (minimaal 12 leden – zie artikel 16)

2.     Samenstelling van het bestuur

3.     Kopie van de Statuten

4.     Kopie van het Huishoudelijk Reglement

5.     Uitreksel van de inschrijving van de Kamer van Koophandel

6.     Eventuele vergunning en/of gemeentelijke besluiten betreffende schietinstallaties en terreinen.

b.  Over de toelating wordt bij meerderheid van stemmen op een eerstvolgende jaar- of algemene vergadering gestemd.

c.   Indien een (aangesloten) vereniging niet (meer) kan voldoen aan of met betrekking tot de in artikel 27a aangeduide  items kan deze vereniging de status “rustende” aanvragen.

d.  Over het wel/niet toekennen van de status “rustende” beslist de ledenvergadering.

e.  De status “rustende” kan, al dan niet op verzoek van betreffende vereniging, door de ledenvergadering worden opgeheven.

f.    Uittreden kan geschieden bij schriftelijke kennisgeving aan het bondsbestuur.

Artikel 28: Status ”rustende”.

a.    De aangesloten vereniging met de status “rustende” verkrijgt een permanente ontheffing tot het bijwonen van schuttersfeesten.

b.    De aangesloten vereniging met de status “rustende” wordt niet opgenomen in de organisatiecyclus van bondfeesten en heeft geen rechten tot het organiseren van een bondschutterfeest.

c.    De aangesloten vereniging met de status “rustende” is verder gehouden aan de verplichtingen gesteld in dit Huishoudelijk Reglement.

d.    De aangesloten vereniging met de status “rustende” heeft alleen stemrecht aangaande wijzigingen van statuten en huishoudelijk Reglement en ten aanzien van beslissingen welke financiële verplichtingen inhouden voor aangesloten verenigingen.

Artikel 29: Royement.

a.    Royement van een vereniging kan uitsluitend plaats hebben door een besluit van de ledenvergadering.

b.    Dit besluit dient genomen te zijn met een meerderheid van 2/3e van de uitgebrachte stemmen.

c.    Indien een aangesloten vereniging welke tot twee maal toe binnen één kalenderjaar niet aan hun verplichting tot deelname aan het bondsschuttersfeest heeft voldaan (zonder ontheffing tot deelname) wordt deze door het bestuur tot deelname gemaand.

d.    Indien binnen één kalenderjaar daaropvolgend de betreffende schutterij wederom zijn plicht in deze verzaakt volgt een voorstel tot royement.

Artikel 30. Erebestuursleden en ereleden.

a.    Op grond van uitzonderlijke verdiensten voor de schuttersbond kan het bestuur het erebestuurslidmaatschap verlenen aan een persoon.

b.    Op grond van uitzonderlijke verdiensten voor de schuttersbond kan de ledenvergadering het erelidmaatschap verlenen aan een persoon.

c.    Op erebestuurleden en ereleden zijn de bepalingen in dit Huishoudelijk Reglement alleen van toepassing voor zover zij lid zijn van een der aangesloten verenigingen.

Artikel 31. Onderscheidingen.

a.    Het bestuur vraagt onderscheidingstekenen voor personen  aan bij de OLS-federatie. Voordrachten, van motivatie voorzien,  vanuit de aangesloten verenigingen dienen minimaal 3 maanden voor de beoogde uitreikingsdatum schriftelijk (of per e-mail) te zijn gedaan aan het adres van de secretaris.

b.    Het bestuur vraagt onderscheidingstekenen voor personen  aan bij het Kapittel van de Edele Eedbroederschap van de Rode Leeuw van Limburg. Voordrachten, van motivatie voorzien,  vanuit de aangesloten verenigingen dienen 1 oktober van het jaar voorafgaande aan de beoogde uitreikingsdatum schriftelijk (of per e-mail) te zijn gedaan aan het adres van de secretaris.

c.    Het bestuur kan in voorkomende gevallen de aanvraag voor een onderscheidingsteken voor bepaald periode in de wacht zetten.

d.    Het bestuur kan in voorkomende gevallen de aanvraag voor een onderscheidingsteken weigeren. In dat geval informeert het bestuur de aangesloten vereniging voorzien van een onderbouwde motivatie.

e.    In voorkomende gevallen kan het bestuur een aanvraag van een Koninklijke onderscheiding door derden ondersteunen.

Artikel 32. Bepalingen bij overlijden.

a.    Op de Jaarvergadering

1.    noemt de voorzitter de namen van de leden van de aangesloten verenigingen die in het voorbije verenigingsjaar zijn overleden.

2.    noemt de voorzitter de namen van personen, nauw betrokken bij de organisatie en uitvoering van de schuttersfeesten die in het voorbije verenigingsjaar zijn overleden.

3.    Houden de aanwezigen een minuut stilte om de overledenen genoemd in artikel 30a.1 en 30a.2 in een persoonlijk gebed te herdenken.

b.    Bij overlijden van een erebestuurslid of bestuurslid plaatst het bestuur een overlijdensaankondiging in de dagbladen in de regio’s van de aangesloten verenigingen.

Artikel 33: hardheidsclausule.

a.    In alle gevallen waarin dit huishoudelijke Reglement niet voorziet beslist het bondsbestuur.

Dit huishoudelijke Reglement is door de ledenvergadering vastgesteld te Amstenrade op 1 maart 2013 en dient ter vervanging van eerdere bepalingen en regelingen in dit kader.

Wijziging van het huishoudelijk Reglement kan geschieden conform de artikelen 25 en 26 van de statuten.

P.Berben,                                                                R. Zeijen,

voorzitter.                                                                 secretaris

Delen ? Graag !