Privacy Policy

Privacy Policy Schuttersbond St. Gerardus

Schuttersbond St. Gerardus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met  persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schuttersbond St. Gerardus houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens,u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als schuttersbond St. Gerardus zijn wij verantwoordelijk voor deverwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen vanons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Wijzigingen Privacy Policy:

Het kan voorkomen dat deze Privacy Policy in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze Privacy Policy regelmatig te blijven raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Schuttersbond St. Gerardus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan schuttersbond St. Gerardus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door schuttersbond St. Gerardus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingen /

verenigingsleden / (ere)bestuursleden / juryleden / leden telcommissie / genodigden namens de schuttersbond:

 

Persoonsgegevens van bovengenoemde leden worden door Schuttersbond St. Gerardus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst / inschrijfformulier lidmaatschap verenigingen schuttersbond St. Gerardus / inschrijfformulier genodigden namens schuttersbond St. Gerardus / inschrijfformulier (ere)bestuurslid schuttersbond St. Gerardus / inschrijfformulier lid telcommissie schuttersbond St. Gerardus / inschrijfformulier jurylid schuttersbond St. Gerardus;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan schuttersbond St. Gerardus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Achternaam;
 • Roepnaam;
 • Voornamen;
 • Straatnaam;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • IBAN-nummer vereniging;
 • Voorzitter;
 • Secretaris;
 • Penningmeester;
 • Commandant;
 • Buksmeesters;
 • Tamboer-majoor;
 • Overige contactpersonen muziekcommissie;
 • Bijzondere persoonsgegevens van de leden van de aangesloten verenigingen t.b.v. de ledenadministratie van de OLS federatie conform naleving voorschriften KNSA inzake geldende wet en regelgeving (e.e.a. opgenomen op het inschrijfformulier lidmaatschap)

Uw persoonsgegevens worden door schuttersbond St. Gerardus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Voor onbepaalde tijd t.b.v. historisch perspectief (bijvoorbeeld: geschiedenis aangesloten schutterijen), mits hier toestemming voor is gegeven op het inschrijfformulier lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees:

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door schuttersbond St. Gerardus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan schuttersbond St. Gerardus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door schuttersbond St. Gerardus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde:

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door schuttersbond St. Gerardus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan schuttersbond St. Gerardus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door schuttersbond St. Gerardus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers / vrijwilligers:

Persoonsgegevens van medewerkers / vrijwilligers worden door schuttersbond St. Gerardus verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligerswerk.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier voor een vrijwilliger.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan schuttersbond St. Gerardus de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Straatnaam en huisnummer;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • Geslacht;

Uw persoonsgegevens worden door schuttersbond St. Gerardus opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode m.b.t. de voorbereidingen en de uitvoering van het vrijwilligerswerk en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit zonder verkregen toestemming persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Met de organisatoren van een bondsschuttersfeest in een betreffend jaar stellen wij een verwerkersovereenkomst op. Voor de publicatie van de adressen van de verenigingen en (ere) bestuursleden op de website hebben wij u op het desbetreffende inschrijfformulier toestemming gevraagd. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Schuttersbond St. Gerardus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens schuttersbond St. Gerardus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van

persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze leden / vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Schuttersbond St. Gerardus
Anthemiahof 6
6361 JP Vaesrade-Nuth
robertzeijen@home.nl

Delen ? Graag !